Fuktdrivna golvemissioner

Flyktiga kemikalier som sprids från golv till inomhusluften kan orsaka obehag och symptom. Fuktbelastade linoleummattor kan avge t ex aldehyder och alkoholer. Fukt kan också orsaka nedbrytning av mjukgörare i plastmattor eller av golvlim genom alkalisk hydrolys (förtvålning) vilket resulterar i förhöjda luftkoncentrationer av 2-etylhexanol (2-OH) eller C9-C10 alkoholer beroende på mjukgörare. cTrap är en effektiv och hållbar åtgärd. Exemplen visar hur symptom försvann efter en cTrap golvinstallation i radhus samt hur ett stadshus och ett 80-tal lägenheter i ett flerbostadshus åtgärdades.

Impregneringsmedel och fuktskydd

Klorfenoler användes tidigare ofta som impregneringmedel i byggnader. Med fukt bildas kloranisoler vilket resulterar i en mögelliknande lukt. I äldre fastigheter finns också ofta kvar rester av kreosot som använts som fuktskydd. Kreosot innehåller bl a polycykliska aromatiska kolväten (PAH) av vilka flera är carcinogena. cTrap kan förhindra kloranisoler och PAH från att nå inomhusluften. I exemplen visas två fastigheter där problemen löstes med cTrap på golv och vägg.

Inträngande tobaksrök

Tobaksrök som tränger in i bostad från en rökande granne kan vara ett problem fr a i äldre fastigheter med otätheter såsom springor och sprickor i golv/takkonstruktionen. Samma sak gäller för lukter från matlagning t ex i en restaurang under en aktuell lägenhet. I exemplet visas hur en störande röklukt från grannen snabbt eliminerades genom en cTrap golvinstallation.

Vid ombyggnation

Att renovera befintligt byggnadsbestånd ger stora ekonomiska och miljömässiga besparingar jämfört med att bygga nytt. Detta är en starkt växande trend. cTrap är en effektiv och hållbar åtgärd – se exempel!

Mögel

Mögelväxt uppkommer på de flesta material om fuktförhållanden är gynnsamma. För att åtgärda mögelproblem i byggnader måste man först tillse att fukttillskottet upphör, materialet torkar och synligt mögel avlägsnas med en miljövänlig metod. Vi rekommenderar att man därefter täcker den skadade ytan med cTrap för att skydda mot mot kvarvarande mögelrester samt mot andra fuktorsakade emissionsämnen.