Problem

PAH i en gammal fastighet med en tjärprodukt i väggarna gav en avvikande lukt inne i byggnaden. Lukten fanns kvar även efter att tjäran tagits bort.

Uppmätt PAH: 1726 ng/m3

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranter, pyren, bifenyl, dibensofuran)


Åtgärd

cTrap installerades på cirka 75 procent av väggytan. Efter åtgärden upphörde klagomålen rörande lukt.

En viktig faktor vid valet av åtgärd var att barriären skulle vara öppen för vattenånga.

Uppmätt PAH = 139 ng/m3